کارکرد ها

 • نـرم افـزار تشکیلات و تجزیـه تحلیل مشاغـل
 • امکان تعریف و ویرایش مصوبات تشکیلات سازمانی
 • امکان تعریف پستهای سازمانی
 • امکان سطح بندی پستهای سازمانی در رده های گوناگون مدیریتی ، کارشناسی و…
 • امکان نوع بندی پستهای سازمانی بر اساس پارامترهای نظیر : ثابت، مجازی، متناظر و…
 • امکان تعریف سقف تعداد پست های بلاتصدی و تصدی دار
 • امکان نگهداری تاریخچه مشاغل
 • حفظ سوابق متصدیان یک پست
 • امکان تعیین مشاغل مجاز برای احراز یک پست
 • امکان تعریف نیازهای آموزشی لازم برای احراز یک شغل
 • امکان ثبت پارامترهای لازم جهت احراز یک شغل نظیر : جنسیت، مدارک تحصیلی، سوابق مرتبط  و…
 • امکان تعریف ضرایب ریالی برای برخی از مشاغل نظیر حق اشعه، سختی کار و…
 • امکان ارتباط یک شغل به رسته های شغلی بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل
 • امکان تعریف ضرایب ریالی برای برخی از محل های جغرافیایی واحدهای سازمانی نظیر: محرومیت از تسهیلات رفاهی بدی آب و هوا و…
 • امکان نسخه برداری و بارگذاری از قسمتهای مختلف چارت جهت سهولت و تسریع در تعریف چارت های مشابه
 • امکان تعریف ضرایب ریالی برای پستهای سازمانی نظیر درجات سرپرستی مستقیم و غیر مستقیم