مزایا و برتری‌های حقوق و دستمزد

 • مزایا و برتری‌های حقوق و دستمزد
 • پشتیبانی از سناریوهای ششگانه معوقات و دیون
 • امکان تعریف بودجه کارانه به تفکیک مراکز هزینه
 • امکان پیاده سازی نظام کارانه و پاداش
 • تاثیر مستقیم  نتایج ارزیابی عملکرد در سیستم کارانه و پاداش
 • ماژول دیسکت ساز جهت تولید انواع خرورجی های بانکها
 • گزارش ساز ماتریسی …………….
 • امکان تعریف انواع فرمت چاپی فیش حقوقی
 • دارای ماژول کنترل هوشمند مقادیر محاسبات
 • ارسال فیش های حقوقی به کارتابل پیشخوان خدمات کارکنان
 • امکان ایجاد اس ام اس های  حقوق و دستمزد…….