کارکرد ها

 • تایید مالی احکام کارگزینی
 • تعریف دوره های پرداختی و عملیات بستن دوره ها
 • تعریف چندین پرداخت در یک ماه
 • تعریف انواع بدهی های بلند مدت
 • پشتیبانی از صندوق بازنشستگی خدمات کشوری و تامین اجتماعی
 • پشتیبانی از نظامهای مالیاتی، بیمه و کسورات ایثارگران
 • تعریف انواع بیمه های تکمیلی
 • تعریف انواع صندوق های پس انداز
 • تعریف انواع روش محاسبه مالیات (پلکانی، ثابت و …)
 • امکان متناسب سازی نظام های پرداختی  با الگوی سازمانها و شرکتها
 • امکان حفظ سوابق تغییرات قوانین
 • پشتیبانی از چندین مرکز هزینه حقوق و دستمزد
 • پشتیبانی از شعب مختلف بیمه و مالیات و امکان تهیه تفکیکی لیستها و دیسکتها
 • امکان خواندن فایل کارکرد انواع دستگاه کارت ساعت زنی موجود در بازار
 • تعدیل مالیات ماهانه و سالیانه
 • تهیه خروجی های استاندارد
 • محاسبه خودکار معوقات و دیون پرداختی
 • محاسبه مبالغ اضافه کاریهای عادی، ویژه، شبکاری و ….
 • صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد
 • محاسبه و صدور گروهی فیش های ماهانه