مزایا و برتری‌های پرسنلی و احکام

 • مزایا و برتری‌های پرسنلی و احکام
 • قابلیت تعریف گردش کار مصاحبه به صورت سیستمی
 • یکپارچگی با سیستم  طراحی سازمان و تجزیه و تحلیل شغلی فراگستر
 • امکان تجمیع فایلهای اسکن شده در قالب یک فایل چاپی
 • قابلیت تعریف فیلدهای اطلاعاتی جدید توسط کاربر
 • حفظ سوابق پرسنلی با امکان گزارشات بر اساس تاریخ
 • حفظ سوابق قوانین محاسبات
 • دارای انواع روش محاسبه بر اساس الگوهای خدمات کشوری، نظام هماهنگ، طبقه بندی مشاغل، کارگری و قانون کار
 • امکان تنظیم محاسبات احکام بر اساس روشهای خاص سازمانها (بومی سازی)
 • امکان مشاهده خلاصه وضعیت پرسنلی و احکام در کارتابل پرسنلی
 • امکان ارایه لیست افراد واجد شرایط ارتقا گروه
 • امکان ارایه گزارش مدت زمان مانده به اتمام قرارداد پرسنل