گزارشات نرم افزار منابع انسانی

نرم افزار مدیریت منابع انسانی فراگستر علاوه بر پشتیبانی توسط یک سیستم فوق العاده جهت ساخت گزارشات مورد نظر هر سازمان در بستر گزارش‌ساز فراگستر، بطور پیش‌فرض دارای گزارشاتی می‌باشد که طبق آمار بیش از ۹۵% نیاز مشتریان را را مرتفع مینماید. این گزارشها حاصل پیاده‌سازی سیستم و اجرایی شدن آن در سازمانهای مختلف و جمع‌آوری گزارشهای تولید شده برای طیف وسیعی از مشتریان فراگستر می‌باشد.

ابزار های پیش بینی شده برای گزارشگیری در سیستم مدیریت منابع انسانی فراگستر شامل موارد ذیل است:

 • بیش از ۱۰۰ گزارش پیش فرض
 • گزارش ساز سیستم
 • گزارشات پارامتریک

فهرست ذیل شامل بخشی از گزارشهای پیش فرض سیستم مدیریت منابع انسانی فراگستر میباشد:

 • گزارش از وضعیت تصدی پستهای سازمانی
 • گزارش براساس انواع سمتهای سازمانی
 • گزارش براساس انواع سطوح‌های سازمانی
 • گزارش از پستهای بلا تصدی سازمانی
 • گزارش از سمتهای منطبق یا غیر منطبق براساس شرایط احراز
 • گزارش از اطلاعات پرسنلی شامل:
 • گزارش از سوابق و تجربیات درون سازمان
 • گزارش از سوابق و تجربیات برون سازمان
 • گزارش از وضعیت تاهل و وابستگان پرسنل
 • گزارش از اطلاعات تماس پرسنل
 • گزارش از سوابق آموزشی پرسنل
 • گزارش از دوره‌های گذرانده شده پرسنل
 • گزارش از سمتهای مورد تصدی پرسنل
 • گزارش از سوابق شغلی درون و برون سازمان
 • گزارش از سوابق ایثارگری، جبهه و…
 • گزارش از فهرست احکام پرسنلی
 • گزارش از فهرست اقلام حکمی به جزء
 • گزارش لیست پرداختهای پرسنلی
 • گزارش از کسورات و اضافات پرداختی
 • گزارش از فیش حقوقی پرسنل
 • گزارش از وامها و بازپرداخت وامهای پرسنل
 • گزارش از صندوق و بیمه تکمیلی پرسنل
 • و….