با گسترش سیستمهای اطلاعاتی و قرار گرفتن اطلاعات سازمانها بر روی شبکه های اطلاعاتی ، به طبع آن نیازمندی اطمینان از وجود تمهیداتی مناسب برای ایجاد یک ارتباط امن به منظور تبادل سریع و ایمن اطلاعات از نکات قابل تأمل در هنگام تهیه و استقرار یک سیستم اطلاعاتی می‎باشد.
در همین راستا به منظور امکان حفظ و گسترش سیستمهای فراگستر از لحاظ فنی سهم عمدهای از وقت و انرژی تیم تحقیق و توسعه، صرف اجرا و کنترل رعایت یکسری از پروتکلهای جهانی در معماری و پیاده‎سازی سیستمها گردیده است. پس از انجام تستها و حملههای شبیهسازی شده در آزمایشگاه نرم‎افزار شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر، راهکارهای مختلف فراگستر با درجه امنیت بسیار بالا، سال‎هاست در بازار ایران به عنوان یکی از برترین راهکارهایی که از بعد فنی، معماری و امنیتی میتواند پاسخگوی نیاز سازمانها باشد در دسترس قرار دارد و سال‎هاست، در سازمانها و نهادهای با درجه امنیت بسیار بالا، به عنوان پایه و شالوده در بستر اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته است.
در ادامه به پروتکلهای امنیتی که در تولید سیستمهای شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر و به منظور ارتقای ضریب امنیت محصول رعایت گردیده است شرح داده می‎شود. بدیهی است تعدادی از پروتکل‎های زیر با توجه به درجه اهمیت آنها، در چرخه مهندسی مجدد سیستم ها اضافه گردیدهاند و یا در دست پیادهسازی می‎باشند.