مزایا و برتری‌ها

  • نرم افزار پیشخوان خدمات کارکنان
  • قابلیت استفاده در اینترنت، شبکه داخلی و اینترانت سازمان
  • گردش خودکار درخواستهای اداری در سطح سازمان
  • حذف واقعی کاغذ در سطح سازمان(ثبت خودکار نتیجه عملیات در پرونده پرسنلی)
  • قابلیت ردیابی مسیر پیموده شده درخواستها به صورت شماتیک
  • قابلیت ارسال اس ام اس اطلاع رسانی به پرسنل