کارکرد ها

  • نرم افزار پیشخوان خدمات کارکنان
  • تعریف کارتابل با سطوح دسترسی برای هر پرسنل
  • نمایش و امکان چاپ احکام کارگزینی در کارتابل پیشخوان خدمات
  • نمایش و امکان چاپ فیش حقوقی و سایر پرداختهای مالی در کارتابل پیش خوان خدمات
  • نمایش خلاصه پرونده پرسنلی
  • درخواست تغییر اطلاعات پرسنلی(تولد فرزند، تغییر مدرک تحصیلی و ..) توسط کارکنان  از طریق کارتابل
  • درخواستهای حقوقی(وام و بیمه های تکمیلی، مساعده و …) از طریق کارتابل
  • درخواستهای اداری(مرخصی، ماموریت. …) از طریق کارتابل