مزایا و برتری‌ها

  • نرم افزار آموزش
  • تامین زیر فرایندهای آموزش (نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی اثر بخشی)
  • قابلیت اتصال به کلاس های مجازی
  • ابزار تجزیه و تحلیل و تدوین مشاغل با مدل Onet
  • قابلیت برگزاری آزمون های الکترونیکی با تعریف انواع سوال و تحلیل نمرات
  • قابلیت ساخت محتوا و برگزاری دوره های الکترونیکی Scorm
  • احتصاص پروفایل شخصی به کارکنان سازمان جهت رویت شناسنامه آموزشی، ارزیابی دوره ها و شرکت درنیازسنجی و …
  • بررسی نشانگرهای استاندارد جهت پایش فرایندهای آموزش
  • ابزار گزارش ساز جهت تهیه و تولید گزارشات و نمودارهای سفارشی و گواهینامه و فرم ها
  • پورتال آموزشی جهت ارائه تقویم و ثبت نام و پرداخت الکترونیکی و … برای مراکز آموزشی