کارکرد ها

  • نرم افزار آموزش
  • منطبق با استانداردهاي 10015 ، IWA2 ، ANSI ، NTA ، PDK
  • منطبق با نظام آموزش کارکنان مديريت خدمات کشوري
  • داراي روش هاي نياز سنجي Standard Of Skill  ، DACUM ، PAQ ، Delphi
  • داراي گواهينامه سطح بلوغ امنيتي OWASP
  • مدل اثربخشي کرک پاتريکThe Kirkpatrick Model