مزایا و برتری‌ها

  • مزایا و برتری‌های حقوق و دستمزد
  • امکان گردش فرمهای مربوط به پرونده درمانی پرسنل در پیشخوان خدمات کارکنان
  • امکان گردش درخواست های مربوط به وام از طریق پیشخوان خدمات کارکنان
  • امکان بررسی وامها و امکانات رفاهی با توجه به سوابق پرسنلی و نمرات ارزشیابی
  • امکان امتیازدهی پرسنل جهت استفاده از اماکن رفاهی