کارکرد ها

  • تشکیل پرونده درمانی، بهداشتی پرسنلی
  • ثبت هزینه های درمانی، بهداشتی پرسنلی
  • حفظ سوابق هزینه های درمانی، بهداشتی
  • پشتیبانی از انواع وامهای پرسنلی
  • تشکیل پرونده وامهای رفاهی پرسنل
  • حفظ سوابق وامهای دریافتی و وضعیت جاری دفترچه اقساط
  • پشتیبانی از انواع اماکن رفاهی
  • تشکیل پرونده سوابق استفاده از اماکن رفاهی جهت اولویت بندی پرسنل
  • امکان تعریف مزایای متنوع نظیر بن، طرح ترافیک و …