فرم استخدام

شرکت فراگستر، جهت تصدی این پستهای سازمانی، ازافراد متخصص، خلاق وعلاقمند به یادگیری جهت فعالیت درمحیطی پویا وجذاب، دعوت به همکاری مینماید. درصورت تمایل میتوانید فرم استخدام روبرو راتکمیل و برای ما ارسال نمایید.

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)