نمایندگیهای فراگستر

شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر باهدف طراحی راهکارهای یکپارچه فناوری اطلاعات درسال 1376 تأسیس گردید. اکنون با بیش از پانزده سال فعالیت، هزاران کاربر درقالب صدها شرکت ازخدمات نرم‌افزاری فراگستر استفاده می‌نمایند بطوریكه اجرای موفق‌ترین پروژه‎های نرم‌افزاری کشور درسابقه فعالیت این شركت وجود دارد. مهم‌ترین فعالیت اینشرکت ارائه نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری، مدیریت فرایندها، مدیریت منابع انسانی، مالی، بازرگانی وتولید ومهندسی برای سازمانهایی بااندازه متوسط وبزرگ میباشد. شرکت فراگستر بابهره‌مندی ازحدود 150 نیروی متخصص درزمینه‌های فناوری اطلاعات، صنایع ومدیریت توانسته است باتأسیس شعب خود درایران بامر فروش محصولات، آموزش وارائه خدمات پس ازفروش آنها بپردازد.

باتوجه به گستردگی فعالیت‌ها در‌ واحدهای فروش وخدمات پس ازفروش، فراگستر دفاتر نمایندگی وشعب خود رادرسراسر کشور بصورت منطقه‌ای گسترده نموده ودرحال افزایش آن نیز میباشد. تاکنون دفاتر زیر درسراسر کشور ایجاد گردیده ودرحال خدمت‌رسانی به مشتریان میباشند.