شرایط همکاری افراد حقیقی

شركت فراگستر درراستای گسترش فعالیت‌ها وشركای تجاری خود وبمنظور اطمینان ازكسب رضایت واعتماد مشتریان، حفظ وتوسعه شبكه فروش وخدمات پس ازفروش گسترده وكارا دراستانهای مختلف كشور جهت اعطای نمایندگی دراشكال زیر دعوت به همكاری مینماید.

این نوع نمایندگی ویژه اشخاص حقیقی وحقوقی میباشدكه درآن شناسایی مشتری وارائه دموی محصول بانماینده است.

شرایــط عاملــیت فـــروش

شرایــط عاملــیت فـــروش
  • پایبندی به ارزشهای بنیادی، منشور اخلاقی واصول وقوانین نظام جمهوری اسلامی ایران وشركت فراگستر
  • برخورداری ازدانش وتجربه كافی درزمینه فروش محصولات نرم‌افزاری
  • پرداخت هزینه‌های مورد نظر جهت نصب وآموزش نحوه‌ی دموی نرم‌افزارها
  • دارابودن تجربه وتخصص‌ مرتبط
  • ارائه گزارشهای ادواری به فراگستر طبق فرمتهای تعریف شده
  • عدم همكاری باسایر شركتهایی كه نرم‌افزارهای مشابه فراگستر عرضه میكنند.