فرم دریافت عاملیت فروش برای اشخاص حقوقی

برای پیوستن به خانواده بزرگ فراگستر بعنوان عامل فروش، لطفا پس ازمطالعه شرایط اعطای نمایندگی، فرم زیر رابادقت تكمیل وارسال نمایید. بدیهی است تكمیل اینفرم هیچ‌گونه تعهدی رابرای شركت فراگستر نسبت بواگذاری نمایندگی بمتقاضی ایجاد نمی‌کند.