سیستم اتوماسیون اداری

سیستمهای اطلاعاتی، سیستمهای سازمان یافته وابزارهای مناسبی هستندکه اطلاعات صحیح وخلاصه شده رادرموقع مناسب به تصمیم گیرندگان سازمان ارائه داده وامکان تصمیم گیری صحیح ودقیق رابرای مدیران سازمان فراهم میاورد.

سیستم اتوماسیون اداری یکی ازانواع سیستمهای اطلاعاتیست که وظیفه اصلی آن ایجاد ارتباط وبهبود ارتباطات سازمانیست واین امر بابکارگیری بهینه ومطلوب ازتجهیزات الکترونیکی و نرم افزاری درفعالیتهای اداری، موجب افزایش کارایی سازمان، کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و دقت در انجام امورو صرفه جویی قابل ملاحظه ای درزمان نیروی انسانی ونیز ملزومات مصرفی اداری میشود.
بعبارت ساده تریک سیستم اتوماسیون اداری ترکیبی ازوسایل و تجهیزات گوناگون اعم ازسخت افزار ویا نرم افزار بصورت همزمان، برای تسهیل درامور مرتبط بافعالیتهای اداریست.
راه اندازی یک سیستم اتوماسیون اداری درسازمان، نیازمند استفاده ازیک نرم افزار مطلوب و کاربردیست که بکمک آن تمام نیازهای اداری واحدهای مختلف یک سازمان بطور مکانیزه و هوشمند انجام میشود. این نیازها شامل ثبت و گردش انواع مکاتبات اداری درون و برون سازمانی، بایگانی و پیاده سازی قوانین کاری متنوع است.

گفتنی است روند استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون اداری درکشورمان طی سالهای اخیر، رشد چشمگیری داشته و ضروری است تا مدیران سازمانهایی که قصد اتوماسیون کردن مجموعه خودرا بابالاترین کیفیت دارند، بصورت دقیق و کامل قابلیتهای نرم افزارهای اتوماسیون اداری مطرح موجود در بازار رابررسی وسپس بایک انتخاب صحیح و بموقع به رشد و پیشرفت سازمان خود کمک قابل توجهی نمایند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: