فرایند درخواست تجهیزات

farayande-darkhaste-tajhizat
فرآیند درخواست تجهیزات به‌منظور مدیریت درخواست‌های تجهیزات واحدهای مختلف سازمانی به منظور تامین تجهیزات موردنیاز آن‌ها شکل گرفته است. در این فرآیند واحدهای مختلف لیست تجهیزات مورد نیاز خود را در مرحله ثبت درخواست وارد می‌کنند و درخواست خود را ارسال می‌کنند. درخواست تجهیزات می‌بایست به تایید مدیر واحد درخواست‌کننده برسد. در صورت عدم تایید موارد به اطلاع درخواست‌کننده می‌رسد و در صورت نیاز به موارد اصلاحی کار به مرحله اول باز می‌گردد تا درخواست مورد تجدیدنظر واقع شود. چنانچه مدیر درخواست‌کننده هم درخواست را تایید کند، کار وارد کارتابل مدیریت واحد اداری شود تا ایشان هم درخواست را بررسی و تایید نمایند. پس از تایید تجهیزات تاییدشده توسط مدیریت واحد اداری، کار وارد کارتابل سرپرست خدمات می‌شود تا لیست تجهیزات را در اختیار درخواست‌کننده قرار دهد. در انتها هم موارد جهت اطلاع وارد کارتابل درخواست‌کننده می‌شود تا تجهیزات تحویل‌گرفته را با لیست تاییدشده مورد مطابقت قرار دهد.