فرآیند ارایه ایده

farayande-idea
این فرآیند ابتدا با ثبت پیشنهاد توسط پیشنهاد‌دهنده آغاز می‌شود. سپس مسوول بررسی پیشنهادات آن را بررسی کرده و در صورت عدم تایید فرآیند به اتمام می‌رسد. اگر هم پیشنهاد تکراری باشد به اطلاع پیشنهاد‌دهنده می‌رسد. جهت تایید پیشنهاد برای بررسی بیشتر، آن توسط مدیر مربوطه بررسی می‌شود تا در یک بازه زمانی نظر خود را ارایه دهد. در غیر اینصورت کار به مدیر دیگری ارسال می‌شود تا پیشنهاد را بررسی کند. در ادامه پیشنهاد توسط مسوول پیشنهادات و مسوول سیستم‌ها نیز بررسی می‌شود. در نهایت در صورت تایید پیشنهاد و یا عدم تایید آن مراتب به پیشنهاد‌دهنده و همچنین واحد مربوط به موضوع پیشنهاد اطلاع داده می‌شود.