برنامه ریزی احتیاجات مواد

برنامه ریزی احتیاجات مواد

تغذیه گر تولید دریك كارخانه، انبارهای آن است ولازمه پاسخگویی انباربه نیازخطوط تولیدی، موجودیِ كافی میباشد. باتوجه به روشهای تولیدی، زمان تامین کالا وصدور اتوماتیك درخواست تامین برمبنای نقطه سفارش، بادرنظر گرفتن درخت محصول،MRP Sheet ومحاسبات MRP جزو پرخطاترین وزمانبرترین قسمت برنامه ریزی احتیاجات مواد میباشد.

بیشتــر

برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید

واحدهای تولیدی كه تولیدات غیرپیوسته خودرا بطور همزمان برمبنای MPS وسفارشات تولید، برنامه‌ریزی میكنند همیشه نگران حقیقی بودن زمان دردسترس ماشین آلات ورسیدن به بهترین نقطه جوابگویی بتقاضاهای تولید میباشند. زمان دردسترس، بادرنظرگرفتن توالی فرایندهای تولید همواره قسمت مهم محاسبات برنامه‌ریزی میباشد.

بیشتــر

مهندسی تولید

مهندسی تولید

لازمه راه‌اندازی یك سیستم برنامه‌ریزی فرایندهای تولید قابل اطمینان وكارا، تعریف اطلاعات مهندسی برای آن سیستم میباشد. درتعریف فرایندها وقطعات مصرفی برای یك محصول نهایی یانیمه ساخته، یكپارچگی وجامع بودن اطلاعات ورودی وسهولت دسترسی وتعریف آرشیو ازاصلیترین فرایندهای واحد مهندسی تولید میباشد.

بیشتــر

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

جهت انتقال رسیدهای موقت انباربه واحد كنترل كیفیت ورود كالا واخذ تاییدات این واحد، پیش ازافزایش موجودی درانبار، زیرسیستم كنترل كیفیت ورود كالا درمكانی فی‌مابین سیستمهای تداركات ومدیریت انبار فراگستر تعبیه شده است. دراین زیرسیستم باتعیین مراكز كنترل كیفی وسطوح دسترسی بآنها، امكان دریافت وثبت اطلاعات وسپس ایجاد وارسال رسید دائم وجود خواهد داشت.

بیشتــر

کنترل مواد مصرفی

كنترل مواد مصرفی

كنترل مواد مصرفی یك اسم ساده ولی پراهمیت ودارای پیچیدگیهای منحصربه خود است. بسیار حائز اهمیت استكه مشخص گردد موادی كه تحویل یك خط یاایستگاه میشودبرای كدام محصول، قرارداد و…. استفاده میشود واین اهمیت ازآنجایی نشأت میگیردكه محاسبه بهای تمام شده یك محصول یا نیم ساخته ارتباط مستقیم بامواد مصرفی آن دارد. همواره مهمترین چالش كنترل مواد مصرفی، كنترل محل مصرف مواد حواله شده بخطوط تولید میباشد.

بیشتــر

کنترل عملیات تولید

کنترل عملیات تولید

هنگامی كه تولید بصورت متداول انجام شود وهمه چیز برطبق برنامه باشد، كنترل تولید یك فرایند ثابت ومعین خواهد بود، ولی چالش اصلی ازآنجایی آغاز میگردد كه تولید ازبرنامه عقب بیفتد وبرنامه‌های جبرانی وتجدید نظر وارد كار گردند؛ دراین زمان است که وجود یک راهکار کنترل تولیدبرای عدم رخداد اتفاقات پیش‌بینی نشده خودرا بیش ازپیش نمایان میسازد.

بیشتــر

نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات

معرفی سیستم

بیشتــر

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین