کنترل مواد مصرفی

کنترل مواد مصرفی یک اسم ساده ولی پراهمیت ودارای پیچیدگیهای منحصربه خود است. بسیار حائز اهمیت استکه مشخص گردد موادی که تحویل یک خط یاایستگاه میشودبرای کدام محصول، قرارداد و…. استفاده میشود واین اهمیت ازآنجایی نشأت میگیردکه محاسبه بهای تمام شده یک محصول یا نیم ساخته ارتباط مستقیم بامواد مصرفی آن دارد. همواره مهمترین چالش کنترل مواد مصرفی، کنترل محل مصرف مواد حواله شده بخطوط تولید میباشد.
نرم‌افزار کنترل مواد مصرفی باکاربری آسان همواره ضریب اطمینانی برای وضعیت جاری مواد مصرفی درخطوط تولید میباشد.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین