کارکردها

 • كاردكس مصرف مواد خطوط
 • كاردكس مصرف نیم ساخته خطوط
 • محاسبات حواله برگشت مواد اولیه
 • كنترل ضایعات
 • انواع موازنه‌های مواد اولیه، آسیابی و…
 • مواد بحرانی ومجوز استفاده ازمواد مردودی یامردود مشروط QC
 • طلب خطوط ازانبار
 • بدهكاری خطوط بانبار
 • كنترل مصرف مواد بتفكیك برگه كار تولید
 • آنالیز مصرف
 • ثبت مواد مصرفی بتفكیك برگه كار ومحصول
 • ثبت مواد مصرفی بتفكیك برگه كار ونیم ساخته
 • ثبت مواد مصرفی ضایع شده
 • محاسبه موجودی درخط
 • ثبت ومحاسبه مواد انتقالی بین خطوط