کنترل عملیات تولید

هنگامی که تولید بصورت متداول انجام شود وهمه چیز برطبق برنامه باشد، کنترل تولید یک فرایند ثابت ومعین خواهد بود، ولی چالش اصلی ازآنجایی آغاز میگردد که تولید ازبرنامه عقب بیفتد وبرنامه‌های جبرانی وتجدید نظر وارد کار گردند؛ دراین زمان است که وجود یک راهکار کنترل تولیدبرای عدم رخداد اتفاقات پیش‌بینی نشده خودرا بیش ازپیش نمایان میسازد.
نرم افزار کنترل تولید درحقیقت پایش پروسه تولید بوده واطلاعات ارزشمندی رادراختیارما خواهد گذاشت که تاثیر مستقیم درظرفیتها وبرنامه‌ریزیها وهمچنین بهای تمام شده میگذارد.
یک سیستم کنترل تولید مکانیزه ویکپارچه بادیگر سیستمهای تولیدی، متضمن کمترین انحراف ازبرنامه تولید خواهد بود.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین