کنترل عملیات تولید

هنگامی که تولید بصورت متداول انجام شود و همه چیز بر طبق برنامه باشد، کنترل تولید یک فرایند ثابت و معین خواهد بود، ولی چالش اصلی از آنجایی آغاز میگردد که تولید از برنامه عقب بیفتد و برنامه‌های جبرانی و تجدید نظر وارد کار گردند. در این زمان است که وجود یک راهکار کنترل تولید برای عدم رخداد اتفاقات پیش‌بینی نشده خود را بیش از پیش نمایان میسازد.

نرم افزار کنترل عملیات تولید در حقیقت پایش پروسه تولید بوده و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار ما خواهد گذاشت که تاثیر مستقیم در ظرفیتها و برنامه‌ریزی‌ها و همچنین بهای تمام شده میگذارد.

یک سیستم کنترل تولید مکانیزه و یکپارچه با دیگر سیستمهای تولیدی، متضمن کمترین انحراف از برنامه تولید خواهد بود.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین