کارکردها

 • معرفی علل ضایعات
 • معرفی انواع ضایعات
 • معرفی انواع توقفات تولید
 • معرفی دلایل توقفات تولید
 • معرفی شیفتهای تولیدی
 • معرفی پرسنل تولید وشیفتهای كاری آنهابه نسبت تاریخ موثر
 • ثبت عملكرد تولید وتخصیص ماشین جایگزین
 • ثبت ضایعات تولید
 • ثبت كاركرد پرسنل تولید
 • ثبت توقفات درحین تولید
 • گزارش میزان عدم تحقق برنامه جهت ارسال به برنامه‌ریزی برای برنامه‌های جبرانی
 • معرفی پرسنل تولید وشیفتها وكاركردهای آنها (تولیدی ومنجربه ضایعات)
 • ثبت بازدهی پرسنل تولید
 • ارایه اطلاعات انواع ضایعات ودلایل آن
 • علل توقف وتوقفات روی داده درجریان تولید
 • اطلاعات مربوط بدوباره كاریها
 • عملكرد روزانه تولید
 • عملكرد شیفتهای تولید
 • عملكرد ماشین آلات، خطوط وایستگاههای تولید
 • انتساب ماشین جایگزین درثبت عملكرد
 • كنترل میزان ثبت عملكرد آمارگرها بابرگه كار وارایه هشدارهای مناسب
 • مشخص نمودن كاركرد ماشین آلات
 • صفحات ثبت عملكرد بسیار ساده ودارای سرعت بالا
 • گزارش دلایل انحرافات تولید
 • گزارش كمی كاركرد پرسنل
 • گزارش كیفی كاركرد پرسنل
 • گزارش ضایعات تولید
 • گزارش علل ضایعات تولید
 • گزارش تولید ماشین آلات جایگزین
 • گزارش تولید ماشین آلات
 • گزارش توقفات تولید ودلایل آن
 • گزارش ازعملكرد آمارگرها
 • گزارش لحظه ایی میزان پیشرفت برنامه
 • گزارش میزان تولید بتفكیك شیفت، دستگاه، ایستگاه، خط، مركز هزینه وقطعه تولیدی