کارکردهای نرم افزارهای تولید و مهندسی فراگستر در یک نگاه

نرم افزار مهندسی تولید

لازمه راه‌اندازی یك سیستم برنامه‌ریزی فرایندهای تولید قابل اطمینان و كارا، تعریف اطلاعات مهندسی برای آن سیستم میباشد. در تعریف فرایندها و قطعات مصرفی برای یك محصول نهایی یا نیمه ساخته، یكپارچگی و جامع بودن اطلاعات ورودی و سهولت دسترسی و تعریف آرشیو از اصلیترین فرایندهای واحد مهندسی تولید میباشد.

مهندسی ساخت و تولید، الفبا و سنگ بنای سیستمهای صنعتی میباشد كه هرچه دقیقتر و مستحكمتر پی‌ریزی و تعریف گردد، درصد موفقیت اجرایی شدن یك سیستم صنعتی در كارخانجات را بالاتر خواهد برد. باتوجه به جایگاه و حساسیت این بخش، لزوم استفاده از ابزاری كه با امكانات خاص و ویژه كمك دست مدیران واحد مهندسی كارخانه باشد و یا با ارایه گزارشات متنوع و كاربردی احاطه آنان را بر اطلاعات موجود بیشتر نماید، به روشنی مشخص است.

 • امکان آرشیو پیوست نقشه‌های ساخت و مستندات فنی
 • ابزار پیشرفته تعریف فرایند ساخت كالا‌ (OPC) بصورت كاملا شماتیك
 • جلوگیری از دوباره‌كاری در ورود اطلاعات
 • ثبت زمان‌سنجیهای هر فرایند به تفكیك ماشین برای فعالیتهای ماشینی
 • ثبت زمان‌سنجی هر فرایند برای فعالیتهای دستی
 • تعریف مراحل تولید
 • تعریف گروه ماشین آلات
 • معرفی ماشین آلات وتجهیزات تولید و زمانهای راه‌اندازی و بارگذاری
 • معرفی ابزارآلات مصرفی در هر فرایند
 • ابزار تعریف BOM بصورت درختی بهمراه ورود ضریب مصرف، درصد ضایعات استاندارد و…
 • نگهداری نسخ متفاوت BOM وOPC
 • كپی گرفتن از OPC وBOM برای محصولات مشاب
 • انتشار تغییرات یك نیم ساخته در درخت محصول كلیه محصولات
 • انتشار تغییرات فرایند ساخت در فرایند ساخت كلیه محصولات
 • معرفی جایگزین مواد مصرفی در فرایند تولید
 • تعریف واحد سنجشهای فرعی برای هركد كالا و ضریب تبدیل آنها
 • معرفی ماشین آلات جایگزین و تخصیص سهم تولید پیش فرض به هركدام
 • مشخص كردن استقرار ماشین آلات در ایستگاههای كاری
 • ثبت اطلاعات كاتالوگی و شناسنامه‌ای هر تجهیز
 • تعریف و تعداد شیفت برای هردستگاه
 • تخصیص یك ماشین به چندین مرحله تولید
 • نمای گرافیکی فرایندهای ساخت
 • چاپ درختی BOM
 • گزارش گروه ماشین آلات و تجهیزات زیرگروه
 • گزارش ماشین آلات وشناسنامه آنها
 • گزارش حوزه فعالیت ماشین آلات
 • گزارش ماشین آلات مرتبط بافرمول‌های ساخت و جایگزین‌ها و اطلاعات مرتبط مهندسی
 • گزارش مراحل ساخت براساس ایستگاه‌های كاری، مواد ودستگاه
 • گزارش ابزار مصرفی در یك محصول
 • گزارش مواد مصرفی در یك محصول
 • گزارش نیم ساخته‌ها در یك محصول
 • گزارش مواد و نیم‌ساخته‌های جایگزین در محصولات

نرم افزار برنامه‌ ریزی تولید

واحدهای تولیدی كه تولیدات غیرپیوسته خودرا بطور همزمان برمبنای MPS وسفارشات تولید، برنامه‌ریزی میكنند همیشه نگران حقیقی بودن زمان دردسترس ماشین آلات ورسیدن به بهترین نقطه جوابگویی بتقاضاهای تولید میباشند. زمان دردسترس، بادرنظرگرفتن توالی فرایندهای تولید همواره قسمت مهم محاسبات برنامه‌ریزی میباشد.
یك مدیر برنامه‌ریزی تولید بااطمینان ازآنكه هشدارهای لازم ظرفیت‌سنجی، زمان‌سنجی، تحقق برنامه‌ها و… بموقع دراختیار اوقرار خواهد گرفت میتواند باآرامش به فكر بهره‌برداری هرچه بیشتر ازتوان وظرفیت اسمی كارخانه باشد واطمینان داشته باشدكه اطلاعات مورد نیاز برمبنای سفارش كار، مرحله‌ای وادواری بادقت وصحت لازم دراختیار سیستم حسابداری صنعتی وبهای تمام شده قرار خواهد گرفت.

 • تهیه برنامه سال وامكان سنجی ظرفیت خطوط وماشین آلات باتوجه بمنابع ومحدودیتها
 • دستور تولید براساس MPS وسفارشات تولید
 • تقویم كاری وتقویم تولید
 • صدور اتوماتیك دستور تولید برای یك محصول نهایی تازیرشاخه‌های درخت محصول بادرنظر گرفتن ضریب مصرف، درصد ضایعات وتوالی عملیات
 • صدور دستور تولید برای یك نیم‌ساخته
 • امكان استفاده ازفرمول ساختهای فرعی درهركجای دستور وانتشار تغییرات تا شاخه‌های بالا
 • امكان تغییر دستی تعداد دستور تولید باتوجه به موجودی انبار وانتشار تغییرات تازیرمجموعه‌ها
 • ظرفیت‌سنجی خطوط وصدور برگه كار (دستور كار) برای خطوط، ایستگاه‌ها وماشین آلات
 • نمایش ظرفیتهای آزاد دستگاهها بصورت شماتیك وتایم‌لاین
 • نمایش میزان تحقق دستورات تولید
 • ابزار قدرتمند زمانبندی عملیات توسط مدیر برنامه‌ریزی تولید
 • امكان تایید یا رد یك برگه كار توسط مدیر برنامه‌ریزی تولید
 • امكان تنظیم برگه كارهای جبرانی وتجدیدنظر
 • گزارش ظرفیتهای دردسترس
 • گزارش سفارشات تولید باز
 • گزارش میزان تحقق برنامه سال
 • گزارش میزان تحقق برنامه MPS
 • گزارش برگه كارها
 • گزارش دلایل عدم امكان زمانبندی
 • گزارش كمبود ظرفیتها
 • گزارش ماشین آلات جایگزین وظرفیت آنها
 • گزارش جامع منابع

نرم افزار برنامه ریزی احتیاجات مواد

تغذیه گر تولید دریك كارخانه، انبارهای آن است ولازمه پاسخگویی انباربه نیازخطوط تولیدی، موجودیِ كافی میباشد. باتوجه به روشهای تولیدی، زمان تامین کالا وصدور اتوماتیك درخواست تامین برمبنای نقطه سفارش، بادرنظر گرفتن درخت محصول،MRP Sheet ومحاسبات MRP جزو پرخطاترین وزمانبرترین قسمت برنامه ریزی احتیاجات مواد میباشد.
نرم افزار برنامه ریزی احتیاجات مواد درحقیقت برنامه ریز منبع تغذیه فرایندهای تولیدی یك كارخانه میباشدو بنابراین هرچه این برنامه ریزی منظمتر ودقیقتر بتواند سیستم تولید را حمایت كند، میتوان به تولید طبق برنامه امیدوارتر بود. باتوجه به پیچدگیهای خاص محاسبات درفرایند دستی، خطاهایی حاصل خواهند شدكه انتشار غیرقابل رهگیری درزمانبندیها پیدا میكنند وزمانی شناسایی خواهند شدكه كارازكار گذشته باشد. بنابراین یك سیستم مكانیزه قابل اطمینان برنامه ریزی احتیاجات مواد تضمین كننده سرعت ودقت درمحاسبات خواهد بود.

 • تعریف گستره ساعات كاری
 • تعریف تعطیلات گستره ساعات كاری
 • ثبت اطلاعات تامین
 • ثبت برنامه كلان تولید
 • ثبت دوره های تولید
 • ثبت برنامه تولید دردوره
 • برآورد وامكان سنجی مواد دركلان ودوره
 • مشاهده درلحظه موجودی كالا
 • محاسبه موجودی دردست QC
 • محاسبه موجودی درخط
 • محاسبه میزان  موجودی درراه
 • تنظیم MRP Sheet
 • تنظیم حواله درخواست ازانبار
 • تنظیم حواله كسری
 • صدور اتوماتیك درخواست خریدها باتاریخ نیازهای تعیین شده توسط MRP Sheet
 • نیازهای خالص بتفكیك دوره
 • نیازهای خالص بتفكیك دوره ومحصول
 • گزارشات متنوع تامین(نوع خرید، حداقل موجودی قابل اطمینان، نقطه سفارش، حداقل میزان سفارش، حداكثر میزان سفارش، حداقل میزان درراه و….)
 • گزارش درخواست خریدهای تحقق یافته ودرراه
 • گزارش موجودی انبار
 • گزارش موجودی درراه
 • گزارش موجودی دردست QC
 • گزارش مردودی ازQC
 • گزارش موجودی پای خط

نرم افزار کنترل عملیات تولید

هنگامی كه تولید بصورت متداول انجام شود وهمه چیز برطبق برنامه باشد، كنترل تولید یك فرایند ثابت ومعین خواهد بود، ولی چالش اصلی ازآنجایی آغاز میگردد كه تولید ازبرنامه عقب بیفتد وبرنامه‌های جبرانی وتجدید نظر وارد كار گردند؛ دراین زمان است که وجود یک راهکار کنترل تولیدبرای عدم رخداد اتفاقات پیش‌بینی نشده خودرا بیش ازپیش نمایان میسازد.
نرم افزار كنترل تولید درحقیقت پایش پروسه تولید بوده واطلاعات ارزشمندی رادراختیارما خواهد گذاشت كه تاثیر مستقیم درظرفیتها وبرنامه‌ریزیها وهمچنین بهای تمام شده میگذارد.
یك سیستم كنترل تولید مكانیزه ویكپارچه بادیگر سیستمهای تولیدی، متضمن كمترین انحراف ازبرنامه تولید خواهد بود.

 • معرفی علل ضایعات
 • معرفی انواع ضایعات
 • معرفی انواع توقفات تولید
 • معرفی دلایل توقفات تولید
 • معرفی شیفتهای تولیدی
 • معرفی پرسنل تولید وشیفتهای كاری آنهابه نسبت تاریخ موثر
 • ثبت عملكرد تولید وتخصیص ماشین جایگزین
 • ثبت ضایعات تولید
 • ثبت كاركرد پرسنل تولید
 • ثبت توقفات درحین تولید
 • گزارش میزان عدم تحقق برنامه جهت ارسال به برنامه‌ریزی برای برنامه‌های جبرانی
 • معرفی پرسنل تولید وشیفتها وكاركردهای آنها (تولیدی ومنجربه ضایعات)
 • ثبت بازدهی پرسنل تولید
 • ارایه اطلاعات انواع ضایعات ودلایل آن
 • علل توقف وتوقفات روی داده درجریان تولید
 • اطلاعات مربوط بدوباره كاریها
 • عملكرد روزانه تولید
 • عملكرد شیفتهای تولید
 • عملكرد ماشین آلات، خطوط وایستگاههای تولید
 • انتساب ماشین جایگزین درثبت عملكرد
 • كنترل میزان ثبت عملكرد آمارگرها بابرگه كار وارایه هشدارهای مناسب
 • مشخص نمودن كاركرد ماشین آلات
 • صفحات ثبت عملكرد بسیار ساده ودارای سرعت بالا
 • گزارش دلایل انحرافات تولید
 • گزارش كمی كاركرد پرسنل
 • گزارش كیفی كاركرد پرسنل
 • گزارش ضایعات تولید
 • گزارش علل ضایعات تولید
 • گزارش تولید ماشین آلات جایگزین
 • گزارش تولید ماشین آلات
 • گزارش توقفات تولید ودلایل آن
 • گزارش ازعملكرد آمارگرها
 • گزارش لحظه ایی میزان پیشرفت برنامه
 • گزارش میزان تولید بتفكیك شیفت، دستگاه، ایستگاه، خط، مركز هزینه وقطعه تولیدی

نرم افزار کنترل مواد مصرفی

كنترل مواد مصرفی یك اسم ساده ولی پراهمیت ودارای پیچیدگیهای منحصربه خود است. بسیار حائز اهمیت استكه مشخص گردد موادی كه تحویل یك خط یاایستگاه میشودبرای كدام محصول، قرارداد و…. استفاده میشود واین اهمیت ازآنجایی نشأت میگیردكه محاسبه بهای تمام شده یك محصول یا نیم ساخته ارتباط مستقیم بامواد مصرفی آن دارد. همواره مهمترین چالش كنترل مواد مصرفی، كنترل محل مصرف مواد حواله شده بخطوط تولید میباشد.
نرم‌افزار كنترل مواد مصرفی باكاربری آسان همواره ضریب اطمینانی برای وضعیت جاری مواد مصرفی درخطوط تولید میباشد.

 • كاردكس مصرف مواد خطوط
 • كاردكس مصرف نیم ساخته خطوط
 • محاسبات حواله برگشت مواد اولیه
 • كنترل ضایعات
 • انواع موازنه‌های مواد اولیه، آسیابی و…
 • مواد بحرانی ومجوز استفاده ازمواد مردودی یامردود مشروط QC
 • طلب خطوط ازانبار
 • بدهكاری خطوط بانبار
 • كنترل مصرف مواد بتفكیك برگه كار تولید
 • آنالیز مصرف
 • ثبت مواد مصرفی بتفكیك برگه كار ومحصول
 • ثبت مواد مصرفی بتفكیك برگه كار ونیم ساخته
 • ثبت مواد مصرفی ضایع شده
 • محاسبه موجودی درخط
 • ثبت ومحاسبه مواد انتقالی بین خطوط

نرم افزار کنترل کیفیت

جهت انتقال رسیدهای موقت انباربه واحد كنترل كیفیت ورود كالا واخذ تاییدات این واحد، پیش ازافزایش موجودی درانبار، زیرسیستم كنترل كیفیت ورود كالا درمكانی فی‌مابین سیستمهای تداركات ومدیریت انبار فراگستر تعبیه شده است. دراین زیرسیستم باتعیین مراكز كنترل كیفی وسطوح دسترسی بآنها، امكان دریافت وثبت اطلاعات وسپس ایجاد وارسال رسید دائم وجود خواهد داشت.
همچنین جهت مدیریت مقادیر مردودی قابلیت ثبت اطلاعات مرجوعی كالا یاانتقال آن بكمیته اضرار دردسترس خواهد بود.

 • معرفی مراكز كنترل كیفیت وكمیته اضطرار
 • دسترسی كاربران به مراكز كنترل كیفیت
 • دسترسی كاربران به كمیته اضطرار
 • انتقال خودكار رسید موقت انباربه كنترل كیفیت
 • دومرحله تایید كنترل كیفیت ورود كالا
 • ثبت اطلاعات تایید كامل، تایید مشروط ومردودی هررسید
 • فراخوانی درخواستهای تایید مشروط دركمیته اضطرار
 • امكان ارسال رسید دائم ازكنترل كیفیت یاكمیته اضطرار
 • فهرست درخواستهای مردودی ویاتایید مشروط
 • امكان تفكیك درخواستها دررسید موقت برای ارسال بهQc
 • امكان تایید مشروط ویا مردود درخواست وانتقال آن به كمیته اضطرار
 • امكان ارسال درخواستهای تاییدشده جهت صدور رسید انبار
 • دسترسی برای تاییدهای كنترل ورود كالا
 • امكان مقداردهی AQL، مقدار كسری، حجم نمونه ومقدار معیوب
 • و…

نرم افزار نگهداری و تعمیرات

معرفی سیستم

درخواست دمو

سوالات متداول

مشاوره آنلاین

پورتال مشتریان