برنامه ریزی احتیاجات مواد

تغذیه گر تولید دریک کارخانه، انبارهای آن است ولازمه پاسخگویی انباربه نیازخطوط تولیدی، موجودیِ کافی میباشد. باتوجه به روشهای تولیدی، زمان تامین کالا وصدور اتوماتیک درخواست تامین برمبنای نقطه سفارش، بادرنظر گرفتن درخت محصول،MRP Sheet ومحاسبات MRP جزو پرخطاترین وزمانبرترین قسمت برنامه ریزی احتیاجات مواد میباشد.
نرم افزار برنامه ریزی احتیاجات مواد درحقیقت برنامه ریز منبع تغذیه فرایندهای تولیدی یک کارخانه میباشدو بنابراین هرچه این برنامه ریزی منظمتر ودقیقتر بتواند سیستم تولید را حمایت کند، میتوان به تولید طبق برنامه امیدوارتر بود. باتوجه به پیچدگیهای خاص محاسبات درفرایند دستی، خطاهایی حاصل خواهند شدکه انتشار غیرقابل رهگیری درزمانبندیها پیدا میکنند وزمانی شناسایی خواهند شدکه کارازکار گذشته باشد. بنابراین یک سیستم مکانیزه قابل اطمینان برنامه ریزی احتیاجات مواد تضمین کننده سرعت ودقت درمحاسبات خواهد بود.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین