برنامه ریزی تولید

واحدهای تولیدی كه تولیدات غیرپیوسته خودرا بطور همزمان برمبنای MPS وسفارشات تولید، برنامه‌ریزی میكنند همیشه نگران حقیقی بودن زمان دردسترس ماشین آلات ورسیدن به بهترین نقطه جوابگویی بتقاضاهای تولید میباشند. زمان دردسترس، بادرنظرگرفتن توالی فرایندهای تولید همواره قسمت مهم محاسبات برنامه‌ریزی میباشد.
یك مدیر برنامه‌ریزی تولید بااطمینان ازآنكه هشدارهای لازم ظرفیت‌سنجی، زمان‌سنجی، تحقق برنامه‌ها و… بموقع دراختیار اوقرار خواهد گرفت میتواند باآرامش به فكر بهره‌برداری هرچه بیشتر ازتوان وظرفیت اسمی كارخانه باشد واطمینان داشته باشدكه اطلاعات مورد نیاز برمبنای سفارش كار، مرحله‌ای وادواری بادقت وصحت لازم دراختیار سیستم حسابداری صنعتی وبهای تمام شده قرار خواهد گرفت.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین