کنترل کیفیت

جهت انتقال رسیدهای موقت انباربه واحد کنترل کیفیت ورود کالا واخذ تاییدات این واحد، پیش ازافزایش موجودی درانبار، زیرسیستم کنترل کیفیت ورود کالا درمکانی فی‌مابین سیستمهای تدارکات ومدیریت انبار فراگستر تعبیه شده است. دراین زیرسیستم باتعیین مراکز کنترل کیفی وسطوح دسترسی بآنها، امکان دریافت وثبت اطلاعات وسپس ایجاد وارسال رسید دائم وجود خواهد داشت.
همچنین جهت مدیریت مقادیر مردودی قابلیت ثبت اطلاعات مرجوعی کالا یاانتقال آن بکمیته اضرار دردسترس خواهد بود.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین