کارکردها

 • معرفی مراكز كنترل كیفیت وكمیته اضطرار
 • دسترسی كاربران به مراكز كنترل كیفیت
 • دسترسی كاربران به كمیته اضطرار
 • انتقال خودكار رسید موقت انباربه كنترل كیفیت
 • دومرحله تایید كنترل كیفیت ورود كالا
 • ثبت اطلاعات تایید كامل، تایید مشروط ومردودی هررسید
 • فراخوانی درخواستهای تایید مشروط دركمیته اضطرار
 • امكان ارسال رسید دائم ازكنترل كیفیت یاكمیته اضطرار
 • فهرست درخواستهای مردودی ویاتایید مشروط
 • امكان تفكیك درخواستها دررسید موقت برای ارسال بهQc
 • امكان تایید مشروط ویا مردود درخواست وانتقال آن به كمیته اضطرار
 • امكان ارسال درخواستهای تاییدشده جهت صدور رسید انبار
 • دسترسی برای تاییدهای كنترل ورود كالا
 • امكان مقداردهی AQL، مقدار كسری، حجم نمونه ومقدار معیوب
 • و…