آشنایی با فرآیند خرید

درواحد مهندسی فروش فراگستر تیمی مسلط وآموزش دیده نسبت به اطلاعات فنی وکارکردی نرم‌افزارها وهمچنین نیازمشتریان، مسئول تشریح چهارچوب نرم‌افزار وپاسخ بسوالات مشتریان میباشند.

ازدیگر دستاورداین تیم، ارائه مستندات فنی درخصوص هر کدام ازمحصولات وهمچنین برگزاری جلسات دموی نرم‌افزارها میباشد. کارشناسان این واحد بصورتی آموزش دیده‌اندکه اززمان اولین تماس مشتری تا زمان عقد قرارداد ارتباط محکم ومسئولانه‌ای بامشتری برقرار نموده وهمچنین باراه‌اندازی ستاد مراقبت ازمشتری که تحت نظر همین واحد تشکیل شده است، بعد ازانجام عملیات راه‌اندازی نرم‌افزارها بطور مداوم میزان رضایتمندی مشتریان راازنحوه خدمات مورد بررسی ومراقبت قرار میدهد.

درفرایند زیر نمودار کاری واحد مهندسی فروش جهت آشنایی بیشتر نشان داده شده است.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۱

برای مطرح کردن نیازخود درخصوص محصولات وخدمات شرکت فراگستر، نخستین گام، برقراری ارتباط باواحد فروش این شرکت بااستفاده ازیکی ازدرگاههای ارتباطی زیر است:

  • تکمیل فرم درخواست دمو: faragostar.net/demorequest
  • تلفن: ۴۲۶۲۳-۰۲۱
  • پست الکترونیکی : sales [at] faragostar.net
  • مشاوره آنلاین رایگان از طریق وب سایت: www.faragostar.net
  • فاکس: ۸۸۱۷۲۹۹۸-۰۲۱

همچنین واحد مهندسی فروش فراگستر، ضمن اینکه دارای درگاه ارتباطی فوق است، مجهزبه نرمافزار مدیریت ارتباط بامشتریان نیز میباشدکه ازطریق آن سوابق تماس مخاطبان ازلحظه ورود تا ارائه بازخوردبه مخاطب، ثبت وقابل مشاهده است.

۲

دراین گام، کارشناسان مهندسی فروش پس ازدریافت نیازاولیه مشتری، بابرقراری یک یا چند تماس تلفنی، تلاش میکنند باطرح چند پرسش کوتاه وهدفمند، مسائل ونیازاصلی مشتری راتا حدبسیار زیادی شناسایی نموده وبادید ارائه راهکار، بهترین ترکیب ازسیستمها وابزار موجود رابه وی پیشنهاد دهند.

همچنین ضمن ارائه CD دمو وکاتالوگ محصولات، زمانی رابرای جلسه دموی نرم افزار هماهنگ میکنند.

 

۳

برگزاری جلسه دمووبحث وبررسی پیرامون امکانات موجود ومیزان انطباق آنها بانیازمشتری، توسط کارشناسان خبره فروش انجام میشود.

تجهیز کامل اتاق ویژه جلسات درفراگستر وبتبع آن بهره بردن کامل ازجلسه، باعث شده که مشتریان دراغلب موارد تمایل بحضور درمحل این شرکت راترجیح دهند ولی درعین حال امکان برگزاری اینگونه جلسات درمحل سازمان مشتری نیز وجود دارد. مچنین دربرخی مواقع درصورت وجود بستر مناسب طرفین اعم ازسخت افزار واینترنت وبجهت صرفه جویی درزمان وهزینه رفت وآمد، برگزاری دموی آنلاین هم به مشتریان توصیه میشود.

۴

دراغلب موارد، مشتریان پس ازآشنایی عمیق تر با محصولات و خدمات فراگستر در جلسات دمو، نیازدارند تا متخصصین ما وضعیت سازمان آنهارا از نظر ابزارهای نرم افزاری موجود، بانکهای اطلاعاتی، بستر سخت افزاری وشبکه،ارتباط باسایر سیستمها ونیازمندیهای خاص و… رابطور اجمالی بررسی نموده ودرقالب خدمات مشاوره رایگان بصورت حضوری یا مکتوب، راهکارهای فنی وتخصصی لازم را بمنظور اجرا و استقرار بهینه نرم افزار فراگستر درقالب یک پیشنهاد ارائه نمایند.


بطور معمول دراین مرحله، قیمت پیشنهادی انجام پروژه نیز ارسال میشود.

۵

درگام پایانی پس ازاعلام رضایت مشتری ازمحصولات وخدمات فراگستر، قرارداد برای وی ارسال وبه امضای طرفین میرسد. باامضای قرارداد، فعالیتهای واحد خدمات پس ازفروش بمنظور انجام تعهدات طرفین آغازمیشود.

۶

درراستای ارتقای سطح مدیریت برروابط مشتری وبازنگری دوره ای وایفای تعهدات درقبال مشتریان بگونه ای که منجربه افزایش جلب رضایتمندی ووفاداری آنهابه فراگستر گردد، اقدام به ایجاد واحد مراقبت از مشری نموده ایم تابتوانیم ازطریق انواع درگاه ارتباطی بامشتریان محترم ارتباط دوسویه برقرار نماییم.

واحد مراقبت ازمشتری درهر لحظه آماده دریافت، بررسی وپاسخگویی بنظرات، پیشنهادات، انتقادات ودرخواستهای مشتریان گرامی درزمینه فروش، خدمات پس ازفروش وکیفیت محصولات خود میباشد.

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)