شرح موفقیت پروژه اتوماسیون فراگستر در شرکت مهندسی صنعتی فهامه

شرکت مهندسی صنعتی فهامه یکی از مشتریان قدیمی فراگستر است که از اوایل سال ۱۳۹۰، شروع به پیاده‌سازی و استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای فراگستر کرد. اکنون با گذشت بیش از ۱۰ سال از استقرار و راه‌اندازی این پروژه در شرکت مهندسی صنعتی فهامه، حدود ۶۰۰ کاربر این مجموعه از اتوماسیون کسب و کار فراگستر استفاده کرده و مکاتبات و فرآیندهای کاری خود را بر روی بستر این سیستم انجام می‌دهند.

شرح موفقیت اتوماسیون فراگستر در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از اواخر سال ۱۳۹۳، شروع به استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای فراگستر نمود. اکنون، پس از گذشت حدود ۸ سال از استقرار و راه‌اندازی این پروژه در این مجموعه، حدود ۱۵۲۰۰ کاربر از این نرم افزار استفاده می‌کنند. بکارگیری این راهکار و خودکارسازی مکاتبات و فرآیندها باعث تحول در نحوه ارائه خدمات این صندوق و افزایش سرعت و سهولت آنها شده است.

پیاده‌سازی سامانه اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای فراگستر در دانشگاه خواجه نصیر طوسی در سال ۱۳۹۷ انجام شد. اکنون با گذشت بیش از ۳ سال از استقرار و راه‌اندازی این پروژه، حدود ۸۰۰ کاربر در مجموعه این دانشگاه از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند و مکاتبات و فرآیندهای خود را بر روی بستر این سیستم انجام می‌دهند.

شرح موفقیت پروژه پیاده سازی اتوماسیون اداری در گروه صنایع غذایی نامی نو

گروه صنایع غذایی نامی نو در سال ۱۳۹۷، راهکار اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای فراگستر را جهت تسریع و تسهیل مکاتبات و فرآیندهای سازمانی خود انتخاب و پیاده‌سازی کرد. اکنون که بیش از ۴ سال از استقرار و راه‌اندازی این پروژه گذشته است، حدود ۳۰۰ کاربر در این مجموعه از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند و مکاتبات و فرآیندهای خود را بر روی بستر این سیستم انجام می‌دهند.

شرح موفقیت اتوماسیون فراگستر در گروه غذایی درنا

گروه صنایع غذایی درنا از اوایل سال ۱۳۹۹، شروع به استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای فراگستر نمود. اکنون، پس از گذشت بیش از ۲ سال از استقرار و راه‌اندازی این پروژه در این مجموعه، حدود ۱۵۰ کاربر از این نرم افزار استفاده می‌کنند و مکاتبات و فرآیندهای خود را بر روی بستر این سیستم انجام می‌دهند.

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)