نوشته‌ها

مهندسی مجدد فرآیندها قبل از اجرایbpms لازم است؟

مهندسی مجدد فرآیندها قبل از اجرایbpms لازم است؟

در بسیاری از سازمانهایی که درصدد استفاده از BPMS هستند این سئوال مطرح است که آیا پیش از اجرای BPMS باید تمامی فرایندهای سازمان را مهندسی مجدد نمود یا بهبود بر روی آن اعمال کرد؟ مورد مذکور موضوع بسیاری از سمینارهایی است که با موضوع BPMS در سطح دنیا مطرح میگردد. ادامه مطلب