نوشته‌ها

افزایش بهره‌وری باBPMS

افزایش بهره‌وری با BPMS – بخش۲

در مقاله قبلی اشاره کردیم که BPMS تا ۴۶ درصد بهره‌وری را افزایش میدهد و گفته شد که چنین سخنی، ادعای گزافی نبوده و این موضوع به شرکت فراگستر در طول پروژه‌های مختلف BPMS ثابت شده است. ادامه مطلب