نوشته‌ها

تشخیص و تصدیق هویت

امنیت در BPMS فراگستر – تشخیص و تصدیق هویت

نرم‌افزار BPMS فراگستر ، از بعد امنیتی معیارهای مختلفی را پاس نموده است. لذا در سلسله مقالاتی در نظر داریم به ابعاد مختلف امنیتی BPMS فراگستر بپردازیم. در این مقاله به معیارهای موجود در حوزه تشخیص و تصدیق هویت اشاره خواهد شد که نرم‌افزار BPMS فراگستر آنها را پوشش میدهد. ادامه مطلب