نوشته‌ها

تصدیق حقوق دسترسی

امنیت در BPMS فراگستر – تصدیق حقوق دسترسی

سیستم BPMS فراگستر از بعد امنیتی معیارهای مختلفی را پاس نموده است لذا در سلسله مقالاتی در نظر داریم به ابعاد مختلف امنیتی BPMS فراگستر بپردازیم. در این مقاله به معیارهای موجود در حوزه تصدیق حقوق دسترسی اشاره خواهد شد که سیستم BPMS فراگستر آنها را پوشش می‌دهد. ادامه مطلب