نوشته‌ها

اهمیت مدلسازی فرایندها

اهمیت مدلسازی فرایندها – ۲

بمنظور درک اهمیت مدلسازی فرایندها با زبان BPMN در اجرای صحیح یک BPM در مقاله قبل، ابتدا یک نمودار مربوط به فرآیند استخدام را ترسیم کردیم. اگر خاطرتان باشد در طی بررسی این فرآیند، سوالاتی به ذهن خطور مینمود که این نوع نمودار به تنهایی قادر به پاسخگویی نبود. لذا متوجه شدیم که یک زبان مدلسازی استانداردی به نام BPMN وجود دارد که توانایی دارد علاوه بر ترسیم یک فرایند، به تمام سوالات بوجود آمده هم پاسخ دهد. ادامه مطلب

اهمیت مدلسازی فرایندها

اهمیت مدلسازی فرآیندها – ۱

مدلسازی فرآیندها اولین گام در راهبرد BPM میباشد. فرآیندها از دارایی‌ها و اموال سازمان نیز اهمیت بیشتری دارند. BPMN دارای اَشکالی است که مدل فرآیندهای سازمان را ترسیم مینماید. ادامه مطلب