نوشته‌ها

آیا مهندسی مجدد همان بهبود سازمانی است؟

آیا مهندسی مجدد همان بهبود سازمانی است؟

تئوری “بهبود سازمان” چیست؟ بهبود سازمان دانشی است بر اساس علوم رفتاری که به مجموع و کل سازمان نظر دارد و با همکاری و مشارکت مدیریت عالی سازمان به مورد اجرا گذارده می شود و بر توسعه و تغییر و بهسازی نظام ها تأکید می ورزد. ادامه مطلب