نوشته‌ها

مهندسی مشتری مداری

همایش علمی تخصصی فراگستر برگزار شد

همایش علمی تخصصی فراگستر با عنوان برنامه ریزی و کنترل تولید بر اساس تئوری محدودیتها برگزار شد. ادامه مطلب