نوشته‌ها

تاریخچه BPM

تاریخچه BPM

سازمانها را میتوان به دوگونه سنتی و مدرن تقسیم بندی نمود. در سازمانهای سنتی ساختارهای سلسه مراتبی را از طریق چارتهای سازمانی طراحی می‌نمودند و واحدهای عمودی که عموما در قالب معاونت‌ها و مدیریت‌ها تفکیک می‌شدند، هدف و وظیفه مشخصی را دنبال می‌نمودند. ادامه مطلب