نوشته‌ها

تایید نرم‌افزارهای فراگستر توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک

تایید نرم‌افزارهای فراگستر توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک

مجموعه نرم‌افزارهای یکپارچه فراگستر به شرح زیر گواهی تایید فنی ازمعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبری ریاست جمهوری، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور دریافت نمودند. ادامه مطلب