نوشته‌ها

تعریف چارت سازمانی در سیستم اتوماسیون اداری

جلسه نهم | تعریف ساختار سازمانی در اتوماسیون اداری

اولین گام برای تعریف اطلاعات پایه در یک سیستم اتوماسیون اداری، تعریف سازمان و چارت سازمانی برای آن سازمان می باشد، در این جلسه از آموزش اتوماسیون اداری به این موضوع خواهیم پرداخت.

منظور از سازمان در این جا، سازمانی است که قرار است سیستم اتوماسیون اداری در آن پیاده سازی گردد، سازمان می تواند به صورت متمرکز یا غیر متمرکز باشد، یعنی در چند نقطه فیزیکی مختلف قرار گرفته باشد. سازمان ما به هر صورتی که باشد در اولین گام باید آن را در بخش معرفی سازمان تعریف کنیم. ادامه مطلب