نوشته‌ها

ضرورت مکانیزه شدن شرکتهای وارداتی

ضرورت مکانیزه شدن شرکتهای وارداتی

شرکت فراگستر در نظر دارد طی سلسله مقالات تخصصی به بحث پیرامون موضوع نرم افزارهای سفارشات خارجی بپردازد. هدف از ارائه اینگونه مقالات، اشاره به اهمیت و دستاوردهای پیاده‌سازی صحیح نرم‌افزارهای حوزه تامین و خرید و بخصوص نرم‌افزارهای مدیریت سفارشات خارجی است. در اولین مقاله محور اصلی بحث در خصوص اهمیت پیاده‌سازی و دلیل نیاز واحدهای تجاری به اینگونه از نرم‌افزارها می‌باشد.

ادامه مطلب