نوشته‌ها

اول مدلسازی کامل بعدBPMS؟

اول مدلسازی کامل بعدBPMS؟

در بسیاری از سازمانهایی که درصدد استفاده از سیستم BPMS هستند، همواره این پرسش دغدغه مدیران است که آیا باید در ابتدای امر کلیه فرآیندهای موجود در سازمان را شناسایی، مدلسازی و مهندسی مجدد کرد و سپس به سراغ سیستم BPMS رفت؟ ادامه مطلب …