نوشته‌ها

فراگستر،واحد نمونه توليد ملي در سال1385

فراگستر،واحد نمونه تولید ملی در سال۱۳۸۵

تولید به عنوان بخش مولد و اشتغال‌زا، جایگاه وی‍ژه‌‌ای در اقتصاد کشور داشته و از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. ادامه مطلب