نوشته‌ها

سیستم جریان کار

لزوم پیاده سازی سیستم جریان کار پس از پیاده سازی اتوماسیون اداری

گردش اطلاعات در هرسازمان به ‌منظور تاًمین نیازهای اطلاعاتی بخش‌های مختلف آن همواره امری ضروری بوده که این امر مستلزم تولید و تبادل سرفصل‌های اطلاعاتی سازمان در ساختاری تعریف‌شده و استاندارد است. انواع قالب های تبادل اطلاعات در سازمان ها شامل نامه، گزارش، فرم، پرونده، نشریه، استاندارد، گواهی، فاکتور، مصوبه و صورت‌جلسه می‌باشند. به عبارت دیگر هر سرفصل اطلاعاتی باید در یکی از قالب‌های استاندارد باشد تا مانع از تولید اطلاعات بطور سلیقه‌ای، ناقص و با کیفیت پایین گردد. ادامه مطلب

تفاوت BPMS و Workflow

تفاوت BPMS و Workflow

در این مقاله تفاوتهای اصلی سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) با سیستمهای گردش کار (Workflow) بصورت اجمالی ارائه میگردد. ادامه مطلب