دموی اتوماسیون کسب و کار و فرآیندهای فراگستر

دموی موتور جستجوی معنایی اتوماسیون اداری فراگستر

۵۱۸۲ بازدید- ۸ مهر ۱۳۹۷

۸-دموی نسخه موبایل اتوماسیون اداری فراگستر

۳۸۹۹ بازدید- ۱ بهمن ۱۳۹۶

۹-دموی زیرسیستمهای اتوماسیون اداری فراگستر

۳۲۲۱ بازدید- ۱ بهمن ۱۳۹۶

۷-معرفی عملکرد دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر

۲۷۱۴ بازدید- ۲۷ دی ۱۳۹۶

۶-ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر

۵۲۰۷ بازدید- ۲۷ دی ۱۳۹۶

آموزش اتوماسیون کسب و کار و فرآیندهای فراگستر

مشاهده این ویدیوها به مدیران میانی و کارشناسان سازمان جهت آشنایی اولیه با محیط نرم‌افزار توصیه می‌گردد.

جهت کاربری آسانتر مدیران ارشد برخی از پر کاربردترین امکانات نرم‌افزار اتوماسیون در این ویدیوها بیان شده است.

مسئولین دفاتر جهت افزایش سرعت عملکرد امور، در دفاتر مدیران بهتر است به سیستم کاملا مسلط باشند.

کاربران دبیرخانه در این ویدیوها با نحوه ثبت و ارسال نامه های وارده و صادره در اتوماسیون فراگستر آشنا میشوند.

راهبر سیستم با مشاهده این ویدیوها به تمامی تنظیمات سیستم و زیرساخت آن مسلط خواهد شد.

آموزش مدلسازی فرایندها – BPMN2.0

جلسه ۱۳- قوانین BPMN2

1485 بازدید- 22 دی 1397

جلسه ۱۱- اشتباهات رایج مدلسازی

2084 بازدید- 18 شهریور 1397

جلسه ۱۲- حل تمرین

1947 بازدید- 18 شهریور 1397

جلسه ۱۰- فرایند اخذ تاییدات

1738 بازدید- 18 شهریور 1397

جلسه ۹- انواع فعالیت

1892 بازدید- 18 شهریور 1397

آموزش پیاده‌سازی فرایندها با پروسس میکر – BPMS

جلسه ۳۴- اجرای فرایند متشکل از Sub-Process، Message Flow و Timer ها

820 بازدید- 8 دی 1397

جلسه ۳۳- بکارگیری واستفاده ازMessage Flowها وTimer ها در فرایند

712 بازدید- 8 دی 1397

جلسه ۳۲- بکارگیری و استفاده ازیک Sub-Process در فرایند فرضی اخذ وام بانکی

854 بازدید- 8 دی 1397

جلسه ۳۱- دستورالعمل‌ استفاده از TimerوMessage Flow در پروسس‌میکر

817 بازدید- 8 دی 1397

جلسه30-دسترسی دادن به کاربران برای مشاهده گزارشات

796 بازدید- 4 دی 1397

معرفی و رویدادهای فراگستر

جشن روز کارمند در فراگستر

701 بازدید- 11 شهریور 1397

فناوری جستجوی هوشمند و معنایی در اتوماسیون اداری

582 بازدید- 18 خرداد 1397

روند هوشمندسازی در جهان و پیاده سازی در اتوماسیون اداری

656 بازدید- 18 خرداد 1397

نقش فناوری بومی شده در ارتقا و جایگاه نظام اداری

240 بازدید- 13 خرداد 1397

حضور فراگستر در دومین همایش بزرگ نظام اداری کشور

266 بازدید- 1 خرداد 1397

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)