دموی اتوماسیون کسب و کار و فرآیندهای فراگستر

دموی موتور جستجوی معنایی اتوماسیون اداری فراگستر

۴۲۸۱ بازدید- ۸ مهر ۱۳۹۷

۸-دموی نسخه موبایل اتوماسیون اداری فراگستر

۳۳۹۳ بازدید- ۱ بهمن ۱۳۹۶

۹-دموی زیرسیستمهای اتوماسیون اداری فراگستر

۲۹۵۱ بازدید- ۱ بهمن ۱۳۹۶

۷-معرفی عملکرد دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر

۲۰۷۹ بازدید- ۲۷ دی ۱۳۹۶

۱۱-قابلیتهای کارتابل جریان کار اتوماسیون اداری فراگستر

۴۲۹۵ بازدید- ۲۷ دی ۱۳۹۶

آموزش اتوماسیون کسب و کار و فرآیندهای فراگستر

مشاهده این ویدیوها به مدیران میانی و کارشناسان سازمان جهت آشنایی اولیه با محیط نرم‌افزار توصیه می‌گردد.

جهت کاربری آسانتر مدیران ارشد برخی از پر کاربردترین امکانات نرم‌افزار اتوماسیون در این ویدیوها بیان شده است.

مسئولین دفاتر جهت افزایش سرعت عملکرد امور، در دفاتر مدیران بهتر است به سیستم کاملا مسلط باشند.

کاربران دبیرخانه در این ویدیوها با نحوه ثبت و ارسال نامه های وارده و صادره در اتوماسیون فراگستر آشنا میشوند.

راهبر سیستم با مشاهده این ویدیوها به تمامی تنظیمات سیستم و زیرساخت آن مسلط خواهد شد.

آموزش مدلسازی فرایندها – BPMN2.0

جلسه ۱۳- قوانین BPMN2

703 بازدید- 22 دی 1397

جلسه ۱۱- اشتباهات رایج مدلسازی

1018 بازدید- 18 شهریور 1397

جلسه ۱۲- حل تمرین

907 بازدید- 18 شهریور 1397

جلسه ۱۰- فرایند اخذ تاییدات

778 بازدید- 18 شهریور 1397

جلسه ۹- انواع فعالیت

891 بازدید- 18 شهریور 1397

آموزش پیاده‌سازی فرایندها با پروسس میکر – BPMS

جلسه ۳۴- اجرای فرایند متشکل از Sub-Process، Message Flow و Timer ها

343 بازدید- 8 دی 1397

جلسه ۳۳- بکارگیری واستفاده ازMessage Flowها وTimer ها در فرایند

330 بازدید- 8 دی 1397

جلسه ۳۲- بکارگیری و استفاده ازیک Sub-Process در فرایند فرضی اخذ وام بانکی

409 بازدید- 8 دی 1397

جلسه ۳۱- دستورالعمل‌ استفاده از TimerوMessage Flow در پروسس‌میکر

354 بازدید- 8 دی 1397

جلسه30-دسترسی دادن به کاربران برای مشاهده گزارشات

355 بازدید- 4 دی 1397

معرفی و رویدادهای فراگستر

جشن روز کارمند در فراگستر

624 بازدید- 11 شهریور 1397

فناوری جستجوی هوشمند و معنایی در اتوماسیون اداری

551 بازدید- 18 خرداد 1397

روند هوشمندسازی در جهان و پیاده سازی در اتوماسیون اداری

622 بازدید- 18 خرداد 1397

نقش فناوری بومی شده در ارتقا و جایگاه نظام اداری

231 بازدید- 13 خرداد 1397

حضور فراگستر در دومین همایش بزرگ نظام اداری کشور

262 بازدید- 1 خرداد 1397

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)