دموی اتوماسیون کسب و کار و فرآیندهای فراگستر

دموی موتور جستجوی معنایی اتوماسیون اداری فراگستر

۴۵۹۵ بازدید- ۸ مهر ۱۳۹۷

۸-دموی نسخه موبایل اتوماسیون اداری فراگستر

۳۶۱۹ بازدید- ۱ بهمن ۱۳۹۶

۹-دموی زیرسیستمهای اتوماسیون اداری فراگستر

۳۰۸۶ بازدید- ۱ بهمن ۱۳۹۶

۷-معرفی عملکرد دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر

۲۲۰۷ بازدید- ۲۷ دی ۱۳۹۶

۶-ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر

۴۱۳۴ بازدید- ۲۷ دی ۱۳۹۶

آموزش اتوماسیون کسب و کار و فرآیندهای فراگستر

مشاهده این ویدیوها به مدیران میانی و کارشناسان سازمان جهت آشنایی اولیه با محیط نرم‌افزار توصیه می‌گردد.

جهت کاربری آسانتر مدیران ارشد برخی از پر کاربردترین امکانات نرم‌افزار اتوماسیون در این ویدیوها بیان شده است.

مسئولین دفاتر جهت افزایش سرعت عملکرد امور، در دفاتر مدیران بهتر است به سیستم کاملا مسلط باشند.

کاربران دبیرخانه در این ویدیوها با نحوه ثبت و ارسال نامه های وارده و صادره در اتوماسیون فراگستر آشنا میشوند.

راهبر سیستم با مشاهده این ویدیوها به تمامی تنظیمات سیستم و زیرساخت آن مسلط خواهد شد.

آموزش مدلسازی فرایندها – BPMN2.0

جلسه ۱۳- قوانین BPMN2

881 بازدید- 22 دی 1397

جلسه ۱۱- اشتباهات رایج مدلسازی

1278 بازدید- 18 شهریور 1397

جلسه ۱۲- حل تمرین

1170 بازدید- 18 شهریور 1397

جلسه ۱۰- فرایند اخذ تاییدات

1030 بازدید- 18 شهریور 1397

جلسه ۹- انواع فعالیت

1180 بازدید- 18 شهریور 1397

آموزش پیاده‌سازی فرایندها با پروسس میکر – BPMS

جلسه ۳۴- اجرای فرایند متشکل از Sub-Process، Message Flow و Timer ها

468 بازدید- 8 دی 1397

جلسه ۳۳- بکارگیری واستفاده ازMessage Flowها وTimer ها در فرایند

427 بازدید- 8 دی 1397

جلسه ۳۲- بکارگیری و استفاده ازیک Sub-Process در فرایند فرضی اخذ وام بانکی

526 بازدید- 8 دی 1397

جلسه ۳۱- دستورالعمل‌ استفاده از TimerوMessage Flow در پروسس‌میکر

481 بازدید- 8 دی 1397

جلسه30-دسترسی دادن به کاربران برای مشاهده گزارشات

465 بازدید- 4 دی 1397

معرفی و رویدادهای فراگستر

جشن روز کارمند در فراگستر

638 بازدید- 11 شهریور 1397

فناوری جستجوی هوشمند و معنایی در اتوماسیون اداری

553 بازدید- 18 خرداد 1397

روند هوشمندسازی در جهان و پیاده سازی در اتوماسیون اداری

634 بازدید- 18 خرداد 1397

نقش فناوری بومی شده در ارتقا و جایگاه نظام اداری

233 بازدید- 13 خرداد 1397

حضور فراگستر در دومین همایش بزرگ نظام اداری کشور

264 بازدید- 1 خرداد 1397

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)