دموی اتوماسیون کسب و کار و فرآیندهای فراگستر

دموی موتور جستجوی معنایی اتوماسیون اداری فراگستر

۴۹۶۲ بازدید- ۸ مهر ۱۳۹۷

۸-دموی نسخه موبایل اتوماسیون اداری فراگستر

۳۸۴۴ بازدید- ۱ بهمن ۱۳۹۶

۹-دموی زیرسیستمهای اتوماسیون اداری فراگستر

۳۱۷۵ بازدید- ۱ بهمن ۱۳۹۶

۷-معرفی عملکرد دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر

۲۴۵۰ بازدید- ۲۷ دی ۱۳۹۶

۶-ایجاد نامه در اتوماسیون اداری فراگستر

۴۴۱۵ بازدید- ۲۷ دی ۱۳۹۶

آموزش اتوماسیون کسب و کار و فرآیندهای فراگستر

مشاهده این ویدیوها به مدیران میانی و کارشناسان سازمان جهت آشنایی اولیه با محیط نرم‌افزار توصیه می‌گردد.

جهت کاربری آسانتر مدیران ارشد برخی از پر کاربردترین امکانات نرم‌افزار اتوماسیون در این ویدیوها بیان شده است.

مسئولین دفاتر جهت افزایش سرعت عملکرد امور، در دفاتر مدیران بهتر است به سیستم کاملا مسلط باشند.

کاربران دبیرخانه در این ویدیوها با نحوه ثبت و ارسال نامه های وارده و صادره در اتوماسیون فراگستر آشنا میشوند.

راهبر سیستم با مشاهده این ویدیوها به تمامی تنظیمات سیستم و زیرساخت آن مسلط خواهد شد.

آموزش مدلسازی فرایندها – BPMN2.0

جلسه ۱۳- قوانین BPMN2

1216 بازدید- 22 دی 1397

جلسه ۱۱- اشتباهات رایج مدلسازی

1730 بازدید- 18 شهریور 1397

جلسه ۱۲- حل تمرین

1613 بازدید- 18 شهریور 1397

جلسه ۱۰- فرایند اخذ تاییدات

1436 بازدید- 18 شهریور 1397

جلسه ۹- انواع فعالیت

1556 بازدید- 18 شهریور 1397

آموزش پیاده‌سازی فرایندها با پروسس میکر – BPMS

جلسه ۳۴- اجرای فرایند متشکل از Sub-Process، Message Flow و Timer ها

620 بازدید- 8 دی 1397

جلسه ۳۳- بکارگیری واستفاده ازMessage Flowها وTimer ها در فرایند

571 بازدید- 8 دی 1397

جلسه ۳۲- بکارگیری و استفاده ازیک Sub-Process در فرایند فرضی اخذ وام بانکی

677 بازدید- 8 دی 1397

جلسه ۳۱- دستورالعمل‌ استفاده از TimerوMessage Flow در پروسس‌میکر

660 بازدید- 8 دی 1397

جلسه30-دسترسی دادن به کاربران برای مشاهده گزارشات

650 بازدید- 4 دی 1397

معرفی و رویدادهای فراگستر

جشن روز کارمند در فراگستر

681 بازدید- 11 شهریور 1397

فناوری جستجوی هوشمند و معنایی در اتوماسیون اداری

568 بازدید- 18 خرداد 1397

روند هوشمندسازی در جهان و پیاده سازی در اتوماسیون اداری

640 بازدید- 18 خرداد 1397

نقش فناوری بومی شده در ارتقا و جایگاه نظام اداری

238 بازدید- 13 خرداد 1397

حضور فراگستر در دومین همایش بزرگ نظام اداری کشور

266 بازدید- 1 خرداد 1397

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)