معرفی نرم افزار BPMS
زنجیره ارزش پورتر و APQC
استانداردهای EPC و BPMN2