نکات آموزشی اتوماسیون کسب و کار فراگستر

نصب متمرکز اتوماسیون اداری در سازمانهای هلدینگ

242 بازدید- 18 آبان 1398

آموزش جامع اتوماسیون اداری فراگستر(ویژه تمام کاربران)

8675 بازدید- 3 تیر 1397

آموزش مقدماتی مسئولین دفاتر

3819 بازدید- 4 اردیبهشت 1397

آموزش مقدماتی اتوماسیون اداری ویژه مدیران ارشد سازمانها

4397 بازدید- 22 اسفند 1396

آموزش مقدماتی دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر

6590 بازدید- 29 بهمن 1396

آموزش عمومی اتوماسیون اداری فراگستر (ویژه تمام کاربران)

17704 بازدید- 24 بهمن 1396

آموزش زیرساخت اتوماسیون اداری فراگستر ویژه مدیر سیستم

6630 بازدید- 16 بهمن 1396

مزایای استفاده از راهکارهای رایانش ابری چیست؟

979 بازدید- 4 شهریور 1396

ثبت نامه وارده در دبیرخانه فراگستر(اسکن، فاکس، ایمیل)

2518 بازدید- 26 بهمن 1395

تنظیمات شخصی در اتوماسیون اداری فراگستر

1810 بازدید- 26 بهمن 1395

تنظیمات ارسال Email و ECEدر زیر ساخت فراگستر

1781 بازدید- 16 بهمن 1395

نحوه تنظیم هشدار ها و رویداد های سیستمی فراگستر

612 بازدید- 16 بهمن 1395

نحوه انجام تنظیمات امنیتی در زیر ساخت فراگستر

528 بازدید- 16 بهمن 1395

دسترسی به کاربران و گروه کاربری در زیر ساخت فراگستر

1416 بازدید- 16 بهمن 1395

تعریف سازمانهای بیرونی و افراد مرتبط درزیر ساخت فراگستر

599 بازدید- 16 بهمن 1395

تعریف سازمان، چارت سازمانی و کاربر در اتوماسیون فراگستر

1374 بازدید- 16 بهمن 1395

جستجو ،پی گیری و چاپ نامه ها در دبیرخانه وب فراگستر

664 بازدید- 16 بهمن 1395

ثبت نامه صادره در دبیرخانه وب اتوماسیون اداری فراگستر

1716 بازدید- 16 بهمن 1395

ثبت یک نامه وارده در دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر

1553 بازدید- 16 بهمن 1395

معرفی امکانات دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر

858 بازدید- 16 بهمن 1395