نقش بکارگیری نرم افزار BPMS در بهبود عملکرد سازمانها

نقش بکارگیری نرم افزار BPMS این کتاب به شما کمک میکند بفهمید سیستمهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار )BPMS(1درباره چیست؟
به این دلیل این کتاب را نوشتیم که BPMSهم بسیار مفید و قدرتمند است و هم امروزه نیاز آن در تمامی
دستگاههای تولیدی، صنعتی، پژوهشی، خدماتی و … کاملا محسوس شده است.

نمایی از برخی صفحات کتاب