نرم افزار اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای فراگستر

رویکردی نوگرایانه، مطمئن و انعطاف پذیر در مدیریت فرآیندهای سازمان شما

محصول برگزیده پنجمین همایش ملی فناوری اطلاعات برتر(فاب)